04.කර්මාන්ත අංශයDownload
01.ගස්වලින් සිදුවන අනතුරුදායක තත්වය ඉවත්කිරීම
4.1.1අනතුරුදායක ගස /ගස් ඉවත් කරවා ගැනීමට කෙරෙන ඉල්ලීමDownload
03.අනුකූලතා සහතිකය(ඉඩම් සංවර්ධනයක්, ඉඩම් අනු බෙදීමක් හෝ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම)
4.3.1නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී පනත යටතේ ප්‍රකාශිත ප්‍රදේශයක් වන විට අනුකූලතා සහතික නිකුත්කිරීමේ අයදුම්පත්‍රයDownload
4.3.2268 වන අධිකාරය වූ නිවාස හා නගර සංවර්ධන ආඥාපනත යටතේ වූ ප්‍රදේශයකට අදාළ අනුකූලතා සහතික නිකුත්කිරීමට අදාළ අයදුම්පත්‍රයDownload
4.3.3නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී පනත යටතේ ප්‍රකාශිත ප්‍රදේශයක් වන විට ගොඩනැගිලි සංවර්ධන බලපත්‍රයකට අදාළ අනුකූලතා සහතිකයDownload
4.3.4නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී පනත යටතේ ප්‍රකාශිත ප්‍රදේශයක් වන විට ඉඩම් සංවර්ධනය බලපත්‍රයට අදාළ අනුකූලතා සහතිකයDownload
4.3.5නිවාස සහ නගර සංවර්ධන ආඥාපනත යටතේ වූ ගොඩනැගිලි සංවර්ධන බලපත්‍රයට අදාළ අනුකූලතා සහතිකයDownload
04.ගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරීම
4.4.1268 වන අධිකාරය වූ නිවාස හා නගර සංවර්ධන ආඥාපනත යටතේ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා උපදෙස්මාලාවDownload
4.4.21978 අංක 41 දරන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පනතේ 3 වන වගන්තිය යටතේ සංවර්ධන ප්‍රදේශයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති ප්‍රදේශයක් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රයDownload
05.නොපවරා ගැනීමේ සහතිකය
4.5.1නොපවරා ගැනීමේ සහතිකයක් ඉල්ලුම් කිරීමDownload
4.5.2නොපවරා ගැනීමේ සහතිකයDownload
06.බිම්කට්ටි සැලසුම් අනුමැතිය
4.6.1ඉඩම් අනුබෙදුම්/ ඒ්කාබද්ධ කිරීම් හෝ සංවර්ධනය කිරීම් ඉල්ලුම් පත්‍රයDownload
4.6.2වයඹ පළාතේ ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීම සඳහා අයදුම් පත්‍රයDownload
07.මළ අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ සේවාව ලබා ගැනීම
4.7.1ගලි බවුසර සේවාව ලබාගැනීම සඳහා වූ අයදුම් පත්‍රයDownload
09.මාර්ග හා පොදු ස්ථාන නම් කිරීම සහ ස්මාරක පිහිටුවීම
4.9.1මාර්ග හා පොදු ස්ථාන නම් කිරීම සහ ස්මාරක පිහිටුවීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම Download
11.විථි රේඛා සහතික/ ගොඩනැගිලි සීමා සහතික නිකුත් කිරීම
4.11.1වීථි රේඛා/ ගොඩනැගිලි සීමා සහතිකයDownload
4.11.2වීථි රේඛා/ ගොඩනැගිලි සීමා සහතිකයක් ඉල්ලුම් කිරීමDownload
12.වීදි පහන් නඩත්තු කිරීම
4.12.1විදුලි කාර්මික දෛනික වැඩ පිළිබඳ වාර්තාවDownload
4.12.2ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේ වාර්තාවDownload
4.12.3ඉවත්කල අබලි ද්‍රව්‍ය ගබඩාවට භාරදීමේ වාර්තාවDownload
4.12.4වීදි පහන් ඉන්වෙන්ට්‍රිය Download
13.සේවා සම්බන්ධතා ලබා ගැනීම සඳහා මාර්ග පළුුුදු කිරීමට අවසර ඉල්ලීම
4.13.1නල ජල හෝ වෙනත් සේවා ලබා ගැනීමට ප්‍රදේශීය සභාව සතු මාර්ගයක් පළුදු කිරීමට අවසර ලබා ගැනීමDownload