02.අදායම් අංශයDownload
03.වෙළඳ බලපත්‍ර
2.3.1බලපත්‍ර නිකුත්කළ යුතු ස්ථාන පිළිබඳ සමීක්ෂණ වාර්තාව Download
2.3.2වෙළඳ බලපත්‍ර වලට යටත් ස්ථාන පිළිබඳ ලේඛනය Download
2.3.3වෙළඳ බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම සඳහා වන ඉල්ලුම් පත්‍රය Download
2.3.4වෙළඳ බලපත්‍රය Download
2.3.5බලපත්‍රයක් ලබා ගන්නා ලෙසට දැනුම් දීම Download
2.3.6ආදර්ශ චෝදනා පත්‍රය Download
2.3.7 ආදර්ශ පැමිණිලි පත්‍රය Download
2.3.8සමාප්ති ආඥාවක ආදර්ශ ආකෘතිය Download
04.ව්‍යාපාර බද්ද
2.4.1ව්‍යාපාර බදු සමීක්ෂණ වාර්තාව Download
2.4.2ව්‍යාපාර බදු නිවේදනය Download
2.4.3ව්‍යාපාර බද්දට යටත් ස්ථාන පිළිබඳ ලේඛනය Download
05.කාර්මාන්ත බද්ද
2.5.1කර්මාන්ත බදු සමීක්ෂණ වාර්තාව Download
2.5.2කර්මාන්ත බදු නිවේදනය Download
2.5.3කර්මාන්ත බද්දට යටත් ස්ථාන පිළිබඳ ලේඛනය Download
2.5.4කර්මාන්ත බදු සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය Download
06.සංවර්ධනය නොකළ ඉඩම් මත බදු
2.6.1සංවර්ධනය නොකළ ඉඩම් මත බදු නිවේදනය Download
07.වාහන සහ සතුන් පිළිබඳ බදු
2.7.1වාහන හෝ සතුන් පිළිබඳ බදු නිවේදනය Download
08.ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් දේපළ වාර්ෂික බදු දීම
2.8.1දේපළ වාර්ෂික බදු දීමේ ලංසු කැඳවීම Download
2.8.2දේපළ බදු දීමට අදාළව ලංසු තැබීම පිළිබඳ උපදෙස්, කොන්දේසි සහ නියමයන් Download
10.විනෝද බද්ද
2.10.1විනෝද කාර්යයෙන් ලැබෙන ආදායම් හා වියදම් ඇස්තමේන්තුව Download
2.10.2විනෝද කාර්යයෙන් ලබාගත් ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව Download
11.ගෝ ඝාතක ස්ථාන සඳහා බලපත්‍ර
2.11.1ගෝ ඝාතක ස්ථානයක් සඳහා බලපත්‍රයක් ඉල්ලුම් කිරීම/ බලපත්‍රය අලුත් කිරීම Download
2.11.2ගෝ ඝාතකයන්ගේ සාමාන්ය බලපත්‍රය Download
12.ක්‍රීඩා පිටි කුලියට දීම
2.12.1ක්‍රීඩා පිට්ටනිය ක්‍රලියට ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය Download
13.ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කඩ කාමර බදු දීම
2.13.1ලංසු කැඳවීමේ නිවේදනය Download
2.13.2ප්‍රාදේශීය සභාව සතු කඩ කාමර බදු දීමට අදාළව ලංසු තැබීම පිළිබඳ උපදෙස් Download
2.13.3කඩ කාමරය බද්දට ගැනීම සඳහා ලංසු ඉදිරිපත් කිරීම Download
2.13.4බදු ගිවිසුම් පත්‍රය Download
14.උත්සව ශාලා/ නගර ශාලා/ ප්‍රජා ශාලා කුලියට දීම
2.14.1උත්සව/ නගර/ ප්‍රජා ශාලා කුලියට ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය Download
15.ජල බවුසර සේවාව
2.15.1ජල බවුසර සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා වූ අයදම් පත්‍රය Download
16.තක්සේරු ලේඛයේ නම ඇතුළුත් කිරීම/ නම සංශෝධනය කිරීම/ වරිපනම් අංකයක් ලබා ගැනීම/ දේපළ හිමිකම් වෙනස් වීම ලියාපදිංචිය
2.16.1තක්සේරු ලේඛනයේ නම ඇතුළත් කිරීම/ නම සංශෝධනය කර ගැනීම/ වරිපනම් අංකයක් ලබා ගැනීම සඳහා වන අයදුම් පත්‍රය Download
17.ප්‍රචාරක දැන්වීම් පළ කිරීම සඳහා අවසර පත්‍රය නිකුත් කිරීම
2.17.1දැන්වීම් පුවරු/බැනර් ප්‍රදර්ශනය සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය Download
18.ප්‍රසිද්ධ රඟ දැක්වීම් හා සැණකෙළි පැවැත්වීම සඳහා බලපත්‍රය
2.18.1සැනකෙළියක් පැවැත්වීමට අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා වු අයදුම් පත්‍රය Download
20.සමාජ ශාලා බලපත්‍රය
2.20.1.සමාජ ශාලාවක් පවත්වාගෙන යාම පිණිස බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලීම Download