05.ප්‍රජා සංවර්ධන අංශයDownload
01.පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රය
5.1.1පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රය නිකුත් කිරීමේ බලතල පවරණු ලැබ ඇති කර්මාන්ත ලැයිස්තුව Download
02.ආදාහනාගාරය වෙන් කරවා ගැනීම
5.2.1මෘත ශාරීරයක් ආදාහනය කිරීමට අවසර පත්‍රයක් ඉල්ලීම Download
05.පුස්තකාල සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම
5.5.1මහජන පුස්තකාලයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් පත්‍රය Download
5.5.2පුස්තකාල සාමාජිකත්වය අළුත් කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය Download
06.ස්ථිර පෙර පාසල් නියාමනය හා අධීක්ෂණය
5.6.1ප්‍රාදේශීය සභා පෙර පාසල් සඳහා ළමුන් ඇතුලත් කරගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය Download
08.ඇතැම් වියදම් දැරීමට පෙර පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරයාගේ ඒකඟතාවය හෝ විෂය භාර අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය ලබාගැනීම
5.8.1සහන සැලසීම සඳහා අවශ්‍ය මුදල් සභා අරමුදලින් වැය දැරීමට ඒකඟතාවය/ අනුමැතිය ලබා ගැනීමDownload