01.ආයතන අංශයDownload
15.ලේඛනාගාරය
1.15.1ලේඛනාගාරයට ලිපිගොනු භාරදිමDownload
1.15.2ලේඛනාගාරයේ ලිපිගොනු තාවකාලික අවශ්යතතා සඳහා ලබාගැනිමDownload
1.15.3ලේඛනාගාරයෙන් ලබාගත් ලිපිගොනු ආපසු භාරදිමDownload
20.පළාත් පාලන ආයතනයක් සඳහා ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම
1.20.1ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රයDownload
1.20.2අත්කර ගැනීමට යෝජිත ඉඩම පිළිබඳව විස්තර ප්‍රකාශයDownload
28.වාහන පරිපාලනය – වාහන අලුත්වැඩියාව සහ සේවාව
1.28.1වාහන හා යන්ත්රෝජපකරණ අලුත්වැඩියාව /උපාංග මිලදී ගැනීම හා සේවාවන් සඳහා පුර්ණ අනුමැතිය ලබා ගැනීම Download