03.ගිණුම් අංශයDownload
03.සැපයුම් ක්‍රියාවලිය
3.3.1ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම Download
3.3.2ටෙන්ඩර් විවෘත කිරීමේ පැමිණීම සටහන් කරන ලේඛනය Download
3.3.3ටෙන්ඩර් විවෘත කිරීමේ කමිටු වාර්තාව Download
3.3.4ටෙන්ඩර් මණ්ඩල වාර්තාව Download
3.3.5ටෙන්ඩර් නිකුත් කිරීමේ ලේඛනය Download
3.3.6තාක්ෂණික ඇගයීම් වාර්තාව Download
04.වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන (අවසන් ගිණුම්) සකස් කිරීම
3.4.1හරස් සටහන් ලදුපත Download
3.4.2මූල්‍ය මෙහෙයුම් පිළිබඳ ප්‍රකාශනය Download
3.4.3මූල්‍ය තත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශනය Download
3.4.4ශුද්ධ වත්කම් වෙනස්වීමේ ප්‍රකාශය Download
3.4.5මූල්‍ය ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය Download
3.4.6වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තාව ප්‍රකාශයට පත්කිරීම Download
05.ගබඩාකරණය
3.5.1භාණ්ඩ ඇණවුම් නිවේදනය Download
3.5.2භාණ්ඩ ලැබීම් නිවේදනය Download
3.5.3බන් කාඩ් පත්‍රය Download
06.වත්කම් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය
3.6.1ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි ලේඛනය Download
3.6.2මාර්ග ඉන්වෙන්ට්‍රිය Download
3.6.3ඉන්වෙන්ට්‍රි ලේඛනය Download
07.ප්‍රාදේශීය සභා විගණන ක්‍රියාවලිය
3.7.1විගණන විමසුම් ලේඛනය Download
3.7.2විගණන විමසුම් තෛයිමාසික / අර්ධ වර්ෂික ප්‍රගති වාර්තාව Download